actueel: diensten in Gortel

(update 15-2-2022 23:09)
Naar aanleiding van de aangekondigde verruimingen zullen we met ingang van 27 februari de anderhalve meter loslaten en de stoelen weer op de oude plekken terugzetten.  Iedereen is dan weer vrij om zelf een plekje te zoeken. Wel zullen we goed blijven ventileren. En als het niet te druk is, is het een goed idee om elkaar een beetje ruimte te geven als dat kan. Opnieuw reden tot dankbaarheid

(update 27-9-2021 22:07)
Als gevolg van de huidige versoepelingen zijn er weer meer plaatsen beschikbaar in de kapel.  Terugblikkend mogen we met verwondering en dankbaarheid vaststellen dat de Heere ons tot op heden heeft beschermd.  Laten we de Heere hiervoor danken!

Looft den HEER, want hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Vanaf heden is het niet meer nodig om voor diensten aan te melden.  Er zal nog steeds goed geventileerd worden en we kiezen vooralsnog voor een ruimere stoelopstelling dan voor de ‘corona-tijd’.  Voorlopig blijft de collectedoos bij de uitgang gehandhaafd.
Verder zullen we in het consistoriegebed voorafgaand aan de dienst blijven vragen om Gods bescherming: “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welke ik vertrouw!”

(update 3-7-2021 12:07)
Verruimingen
Er zijn diverse verruimingen geweest in de achterliggende periode. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop we zingen tijdens de diensten. Gedurende de strenge maatregelen zongen we achter een individueel zangscherm. Daar zijn we inmiddels mee gestopt. Wel blijven we de anderhalve meter hanteren voor personen die niet tot het eigen huishouden behoren. De ruimte in de kapel is beperkt. Twee laatstgenoemde zaken hebben onvermijdelijk tot gevolg dat opgeven voor de diensten nodig blijft. 

(update 19-11-2020 12:07)

Extra diensten
Gezien het karakter van Vrije Evangelisatie Het Mosterdzaadje kennen we geen leden, maar wel bezoekers in onze diensten. Omdat er nog steeds de nodige beperkingen zijn, is in veel gezinnen van geregelde kerkgang geen sprake meer. Het is ons verlangen dat de prediking van het Woord doorgang mag vinden zodat Gods Koninkrijk wordt uitgebreid.
Want een ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? (Romeinen 10)
Zolang de corona crisis aanhoudt zullen we proberen twee diensten te beleggen in Gortel. Daarbij willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat u wegblijft uit uw eigen kerkelijke gemeente.

Aanmelden
De ruimte in de kapel is niet al te groot. We houden ons aan de anderhalvemeter richtlijn, waardoor we maar een beperkt aantal bezoekers kunnen herbergen.
Wanneer u een dienst wilt bijwonen vragen we u om zich (in het vervolg) op te geven voor de dienst. Daarmee voorkomen we dat we u moeten teleurstellen en u onverrichterzake weer terug moet omdat er geen plaats is.
Opgeven kan tot uiterlijk zaterdagmorgen 12:00 uur voorafgaand aan de zondag waarop de dienst plaats vindt. Voor eventuele weekdiensten geldt dat opgeven kan tot 12:00 ’s morgens de dag voor de dienst.
Wanneer u zich hebt opgegeven krijgt u zo op de middag of avond voorafgaand aan de dienst waarvoor u zich hebt opgegeven bericht voor welke dienst we u welkom heten.
Het kan natuurlijk voorkomen dat er meer aanmeldingen dan beschikbare zitplaatsen zijn. In dat geval rekenen we op uw begrip.

Privacy
Nadat de dienst heeft plaatsgevonden worden uw gegevens gewist.

(update 10-10-2020 22:46)
Het corona-virus houdt ons allemaal bezig. Het raakt de wortels van ons dagelijks bestaan. Vermeende zekerheden blijken vluchtig en ongrijpbaar. De broosheid van het bestaan komt aan het licht. Dat kan leiden tot fundamentele vragen over zingeving. De Bijbel vormt voor Het Mosterdzaadje al 130 jaar een leidraad en een levensbron.
Het Mosterdzaadje verzorgt elke zondag een samenkomst. We zijn dankbaar dat we nog diensten kunnen beleggen, zij het onder voorwaarden.
De maatregelen om de opmars van het virus tegen te gaan zijn inmiddels door de overheid aangescherpt. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen.
Het aantal zitplaatsen is beperkt. In de kapel kunnen ongeveer 30 personen op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Wanneer er mensen tot één huishouden behoren zijn dat er wat meer. Is de kapel vol dan zullen we bezoekers moeten teleurstellen. We rekenen daarbij op uw begrip.
Bij binnenkomst krijgen bezoekers een plaats toegewezen door de koster. We vragen iedereen de handen te ontsmetten bij binnenkomst en bij vertrek. Collectegiften worden verzameld in een doos bij de uitgang.
Zingen zien we als wezenlijk onderdeel van de samenkomsten. Zolang de relatie tussen zingen en verspreiding van het corona-virus onduidelijk is, zal in de kapel tijdens de diensten worden gezongen achter het individuele zangscherm.
Na de dienst krijgt elk gezin een seintje van de koster wanneer ze het gebouw mogen verlaten.
Napraten na de dienst moedigen we aan, mits de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen.
De diensten worden niet live uitgezonden. Tijdens de dienst worden geen video-opnames gemaakt. De audio-opnames kunnen achteraf nog worden beluisterd via ons preekarchief.
We hopen en bidden dat we spoedig weer op de gewone wijze mogen samenkomen.

Namens Het Mosterdzaadje met vriendelijke groet,
Commissie Preekvoorziening Vrije Evangelisatie Gortel

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje